Calle José Galvez N° 225 – Tumbes. Teléfono: (072) 506431